متغیرهای اساسی در انگیزش کارکنان از منظر اسلامی
63 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » زمستان 1382 - شماره 37 »(14 صفحه - از 110 تا 123)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده یکی از وظایف اصلی مدیریت انگیزش کارکنان است؛ یعنی ایجاد و یا تقویت نیرویی درونی در کارکنان که موجب بروز و تداوم رفتارهای خاصی گردد. مهم‏ترین عوامل و یا متغیرهایی که باعث ایجاد انگیزه در کارکنان می‏شوند عبارت‏اند از: باورهای دینی؛ برخورد عادلانه؛ تأمین مطلوب نیازهای معیشتی (مادی)؛ جذّابیّت اهداف؛ توجه، تمجید و تشویق؛ طراحی مناسب شغل که شامل: مهندسی شغل، توسعه شغل، چرخش شغل، غنی‏سازی شغل، مشاغل گروهی و خصوصیات مطلوب شغلی می‏شود. با استفاده از این متغیرها می‏توان نتیجه گرفت که اهتمام بیشتر به انگیزه‏های معنوی؛ طراحی عادلانه سازمان و سیستم پرداختی آن؛ تأمین مطلوب نیازهای کارکنان با توجه به شناخت نیازهای آن؛ طراحی اهداف جذّاب؛ تشویق، توجه و تمجید کارکنان و، سرانجام، طراحی شغلهای متناسب با روحیات و نیازهای کارکنان باعث انگیزش بیشتر در کارکنان می‏شود. واژه‏های کلیدی: انگیزش کارکنان، نیازهای مادی، عدالت، باورهای دینی. ______________________________ 1 عضو گروه مدیریت مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه